مدرس رایانه

نام شرکت نام مسئول شرکت آدرس شماره تلفن موبایل تعداد اقساط فروش زمینه فعالیت
مدرس رایانه سید محسن مدرس زاده خیابان چمران روبروی اداره کل بیمه سلامت ۳۶۲۸۲۴۷۰ ۹۱۳۳۵۳۵۰۰۰ ۱۰ رایانه – موبایل